Algemene ledenvergadering 21 juni 2023

Foto Stayokay Den Haag

Op 21 juni vindt vanaf 19.30 uur bij Stayokay (Scheepmakersstraat 27, Den Haag) de komende algemene ledenvergadering (ALV) van de Fietsersbond afdeling Haagse regio plaats.

De concept agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 7 december 2022
 4. Bestuurswisselingen
  – Er is een vacature voor penningmeester. Titus Livius stelt zich kandidaat. Zijn motivatie is hieronder te vinden.
  – Algemeen bestuurslid Rowdy Boeyink heeft aangegeven eind 2023 zijn bestuurstaken neer te leggen wegens lang verblijf in het buitenland.
  – Hessel de Jong-Kishna stelt zich kandidaat als algemeen bestuurslid. Hij kan (wegens vakantie) niet aanwezig zijn; een interview is te vinden in De Fietsbel.
 5. Vaststellen begroting 2023
  – Aangezien het tot voor kort nog niet gelukt was een penningmeester te werven, stelt het bestuur voor om voor 2023 dezelfde begroting te hanteren als in 2022. Aangezien zowel aan de inkomsten- als aan uitgavenkant geen grote veranderingen worden verwacht, lijkt dit voor 2023 een acceptabele oplossing.
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

Titus Livius: “Graag stel ik me even voor. Ik ben Titus Livius, 53. Sinds 20 jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in Den Haag.  Komend uit Amsterdam moest ik er op de fiets aan wennen dat auto’s je zonder aarzeling omver reden. Gelukkig is er al veel verbeterd. Zo woon ik zelf aan een fietsstraat en zijn er binnen en buiten de stad  veel fietspaden bij gekomen. Zo geniet ik op de racefiets van de routes door de duinen. Maar nog steeds is het op veel plekken onveilig en zijn er voor fietsers weinig doorgaande routes. Ik aarzelde dan ook niet toen ik zag dat de Fietsersbond een nieuw bestuurslid zocht voor de rol van penningmeester.

“In het dagelijks leven ben ik directeur concernondersteuning en strategie bij de gemeente Rotterdam. Hiervoor heb ik directeursfuncties vervuld bij diverse ministeries. Het laatst bij Infrastructuur en Waterstaat. In deze banen heb ik geleerd zorgvuldig met geld om te gaan, dus dat zal vast ook gaan lukken bij de Haagse Fietersbond.

Na de ALV willen graag met de zaal in gesprek over de Fietsvisie. Ter voorbereiding is het handig de samenvatting door te nemen. Meer achtergrond is te vinden in het volledige concept van de Fietsvisie.

Tijdens de ALV van december 2022 hebben we als afdeling ingestemd met het bestuursvoorstel om gezamenlijk een fietsvisie op te stellen voor de Fietsersbond afdeling Haagse Regio. Een 14-tal actieve en betrokken leden kwamen vervolgens bij elkaar om over het proces, de inhoud en tijdlijn beslissingen te nemen. Dit resulteerde in het formuleren van veertien belangrijke deelonderwerpen, zoals fietsveiligheid, infrastructuur en het stimuleren van fietsen. De werkgroep Fietsvisie stelde vervolgens een uitgebreide enquête op die onder zowel leden als niet-leden werd verspreid via de Fietsflits en social media. Op het moment van schrijven hebben zo’n 100 mensen de enquête ingevuld. Was u er één van, heel erg bedankt!

Van alle respondenten was 60% lid van de fietsersbond en 40% (nog) geen lid. Vrijwel iedereen die de enquête invulde gebruikt elke dag de fiets. De voornaamste reden: woon-werk vervoer. Driekwart van de respondenten heeft een ‘gewone’ stadsfiets en één op de vijf een elektrische fiets. Verder werd het weer en drukte op het fietspad als voornaamste reden genoemd om niet vaker de fiets te pakken. Er werden ook veel suggesties gedaan voor het verbeteren van fietsinfrastructuur, die we zeker gaan meenemen in ons voorstel op 21 juni.

We hopen verder nog op input van onze leden tijdens de volgende ALV op 21 juni waar we een concept tekst willen presenteren. Hopelijk tot dan!

Rowdy Boeyink & Leo Staal
namens de werkgroep Fietsvisie

pdf ⋅ 104 KB

concept verslag algemene ledenvergadering Fietserbond afdeling Haagse regio 7 december 2022

Download

pdf ⋅ 63 KB

Begroting 2022 (tevens de begroting voor 2023)

Download

pdf ⋅ 124 KB

samenvatting concept Fietsvisie Fietsersbond Haagse Regio

Download

pdf ⋅ 189 KB

concept Fietsvisie Fietsersbond Haagse Regio

Download

Categorieën