Haags Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2023-2026

verkeersveiligheid2

Op 26 januari 2023 besprak de commissie Leefomgeving voor de eerste keer het Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2023-2026. Onze voorzitter Jos de Jong sprak, volgens de commissievoorzitter met passie, in. Niet gek natuurlijk: verkeersveiligheid is Den Haag in hoge mate fietsveiligheid.

De ambitie van de gemeente Den Haag is met het voorgestelde beleid het aantal verkeersslachtoffers te reduceren tot 0. De verkeersveiligheid in Den Haag is de afgelopen jaren echter verslechterd (zie o.a. het artikel van BNR: https://www.bnr.nl/nieuws/mobiliteit/10469706/utrechtse-wegen-zijn-aanzienlijk-veiliger-geworden). Het aantal verkeersdoden varieert per jaar, maar van een structurele daling is in Den Haag zeker geen sprake. Het uitvoeringsprogramma zou dit wel moeten bewerkstelligen.

Thema Veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers
De eerste vier genoemde programmaonderdelen binnen dit thema (veilige schoolomgeving, black spots, algemene verkeersveiligheidsmaatregelen en veilig oversteken) zijn in het uitvoeringsprogramma voorzien van concrete te behalen resultaten. Gelet op het nog te hoge aantal verkeersslachtoffers vinden we de inzet wel nog mager.

Gerelateerd aan de jaarlijks ter beschikking staande budgetten en ook uitvoeringscapaciteit is het ook de vraag of zelfs deze magere doelstellingen realistisch zijn. Voorbeeld zijn de nog op te pakken ‘blackspots’ uit het vorige uitvoeringsprogramma.

We zijn blij om te zien dat STOMP wordt omarmd als leidend principe. We vragen ons af of ook buiten de teams die werken aan het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid en het uitvoeringsprogramma Fiets al voldoende beseft wordt dat deze principes leidend zouden moeten zijn voor een toekomstbestendige en verkeersveilige inrichting van de stad.

Veilige snelheden
Het is goed dat werk gemaakt blijft worden van de omzetting van 50 km/u naar 30 km/u, zeker op “grijze wegen”. Ook hier loopt echter nog werk door vanuit het vorige uitvoeringsprogramma. Gezien de beperkte financiële mogelijkheden en de koppeling aan onderhoud en/of rioleringswerkzaamheden is sterk de vraag hoeveel er over drie jaar echt bereikt is. Ook na deze programmaperiode resteert een lange lijst met grijze wegen.

De Fietsersbond is voorstander van een andere aanpak, zoals we die zien in Brussel (reeds gerealiseerd) en Amsterdam (werk in uitvoering): kies voor 30 km/u als generieke maatregel. Door echt te kiezen voor 30 km/u als maximumsnelheid kunnen écht wezenlijke stappen gezet worden richting een sterke daling van het aantal verkeersslachtoffers. Het gefaseerd inrichten van de 30 km/u-straten, in overleg met betrokken belanghebbenden hoeft niet te wachten op een generieke afkondiging. Het grootste deel van de weggebruikers zal ook zonder inrichting van de straten rekening houden met de voorgeschreven snelheid, zonder directe controle of handhaving.

In Brussel is deze stap al gezet en de eerste resultaten zijn imposant:
https://stad30.brussels/voordelen
https://mobilite-mobiliteit-brussels.prezly.com/een-jaar-stad-30

Meer informatie over de stap naar 30 km/u is te vinden op https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/30-is-nieuwe-50/

Veilige voertuigen
Eerder is besloten snorfietsen niet naar de rijbaan te sturen. Iedereen die in de spitsuren gebruikmaakt van de fietspaden kan ervaren hoe gevaarlijk groot de diversiteit in snelheden is. Veilige fietsroutes, zeker voor alle jeugdige fietsers, zijn van wezenlijk belang en een investering in de toekomst van het fietsgebuik in onze stad. Dit is, samen met de generieke verlaging van de maximumsnelheid, echter een van de weinige generieke, écht effectieve maatregelen die de gemeente kan nemen die echt zal zorgen voor een verkeersveiliger stad. We roepen de wethouder en de gemeenteraad dan ook op om, nu de helmplicht is ingevoerd, op het eerdere besluit terug te komen. Zeker in combinatie met een generieke verlaging van de maximumsnelheid is snorfietsers naar de rijbaan een goed te verdedigen en zeer effectieve maatregel.

Kortom: De Fietsersbond ziet in het uitvoeringsprogramma in z’n algemeen goede plannen. Ook zijn wij positief over de continuïteit in de uitvoering. Het programma bouwt voort op de aanpak in de afgelopen jaren. Helaas moeten we constateren dat het aantal verkeersslachtoffers niet daalt. Naar onze overtuiging kunnen de plannen louter de stijging van het aantal ongevallen afremmen maar een daling is op basis van dit uitvoeringsprogramma niet te verwachten. We verwachten kortom dat aan het eind van dit programmaperiode de doelstelling van nul verkeersdoden in 2030 niet dichterbij zal zijn gekomen.

Drastischere maatregelen zijn wat ons betreft noodzakelijk. Met meer lef werk maken van Den Haag 30 en snorfietsers naar de rijbaan worden wezenlijke stappen in de uitvoering gemaakt. Voorbeelden zijn er. De resultaten van de aanpak in Brussel spreken voor zich: namelijk halvering van het aantal slachtoffers in een jaar! We roepen de gemeenteraad op het college te vragen, in navolging van Amsterdam en Brussel, deze stappen snel te zetten.

Dat laat onverlet dat onverminderd moet worden gewerkt aan het verkeersveiliger inrichten van onze stad.

Wil je de vergadering van de commissie Leefomgeving terugkijken? Dat kan via deze link. Klik door naar agendapunt G.

Categorieën