Algemene ledenvergadering 7 december 2022

Utopie

Op 7 december vindt vanaf 19.30 uur bij Café Utopie (Waldeck Pyrmontkade 116) de komende Algemene ledenvergadering (ALV) van  de Fietsersbond afdeling Haagse regio plaats.

De concept agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 15 juni 2022
 4. Verkiezing algemeen bestuurslid
  – Er is een vacature voor algemeen bestuurslid. Leo Staal stelt zich kandidaat.
 5. Vaststellen jaarplan 2023 en begroting 2023*
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

* Dit stuk volgt nog op een later moment.

Na de, naar verwachting korte, ALV willen we graag met de zaal in de gesprek over de coalitieakkoorden in de verschillende gemeenten binnen de Haagse regio. Welke kansen zien we? Zien we op fietsgebied voldoende ambitie? En zo nee, op welke punten moet het beter?

pdf ⋅ 89 KB

Concept-verslag alv 15-6-2022

Download

pdf ⋅ 90 KB

Jaarplan 2023 Fietsersbond Haagse regio

Download

Coalitieakkoord Den Haag

De fietsroutes kunnen beter

De coalitie wil blijven werken aan het voltooien van het hoofdfietsroutenetwerk. Dat is goed. In aanvulling op hun hoofdfietsroutenetwerken leggen onder andere Amsterdam en Utrecht op bepaalde tracés hoogwaardige fietsroutes aan voor fietsers die wat langere afstanden moeten afleggen — zogenaamde doorfietsroutes — met brede asfaltverharding en zo ontworpen dat fietsers niet of nauwelijks hoeven te wachten op kruispunten. We pleiten ervoor dat ook Den Haag hoogwaardige fietsroutes aanlegt. Daar is in dit akkoord nog geen sprake van. Waarom niet?

Verkeersveiligheid vergroten

De coalitie wil de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers op de Benoordenhoutseweg en Van Alkemadelaan in Den Haag verbeteren. In het coalitieakkoord wordt echter niet aangegeven wat hiermee bedoeld wordt. Een extra verkeersbord plaatsen? Het verdiept aanleggen van de Benoordenhoutseweg?

Inzet op intensievere verkeershandhaving zien we bovendien in het akkoord niet terug.

Er gebeuren in de Haagse regio ruim meer fietsongelukken dan in andere regio’s. Waar is de aandacht voor verkeersveiligheid? Snorfietsen blijven in Den Haag op de fietspaden rijden. Het verplaatsen van snorfietsers naar de rijbaan heeft in Amsterdam voor een grote afname in het aantal ongevallen gezorgd onder zowel snorfietsers als fietsers.

De plek van de auto moet in de openbare ruimte veranderen

Het Haagse akkoord heeft relatief veel aandacht voor de auto in de stad. Er wordt een uitbreiding van het vergunningparkeren aangekondigd — zeer welkom — maar er worden ook parkeergarages gebouwd en maatregelen genomen om de verkeerscapaciteit te vergroten. Als je wil dat bewoners meer de fiets gebruiken dan moet dat vergezeld worden met een beleid dat gericht is op het verminderen van het autoverkeer. Dat laatste is ook nodig om aan de doelstellingen te voldoen van een milieuvriendelijke en leefbare stad.

Meer informatie is verder te vinden in het artikel op onze website: https://haagseregio.fietsersbond.nl/hoe-fietsvriendelijk-is-het-coalitieakkoord-2022-2026/

Coalitieakkoord Leidschendam-Voorburg

Enkele citaten:

 • Een goede inrichting van de infrastructuur t.b.v. doorstroming van het verkeer
 • Milieuvriendelijke vervoervormen aantrekkelijker te maken (o.a. Velostrada)
 • Verkeers- en parkeerdruk meenemen bij ontwikkeling van ruimtelijke projecten
 • De gemeente aantrekkelijker maken voor fietsers en voetgangers

Voor het beleidsveld fietsverkeer betekent dat:

 • Aanleg dan wel goede herinrichting van ontbrekende hoofdfietsroutes
 • Goede bereikbaarheid van treinstations, tramhalten en winkelcentra
 • Toetsing van ruimtelijke plannen of fietsen met die plannen gebaat zijn
 • Meerjarenplanning en -financiering om fietsprojecten te kunnen realiseren

Coalitieakkoord Rijswijk

Het Rijswijkse coalitieakkoord is niet erg concreet maar heeft wel een goed uitgangspunt: minder leunen op auto’s. Het STOMP principe (stappen, trappen, ov, mobiliteit as a service en dan pas de privé-auto) komt voor bestaande wijken niet aan de orde.

Positieve punten:

 • Wegen waar het kan snelheid terug van 50 km/u naar 30 km/u
 • Nieuwe wijken wel volgens het STOMP principe aanleggen
 • Aandacht voor fietsverkeersvoorzieningen in Oud Rijswijk
 • Strengere milieuzones, ook op de Beatrixlaan en ook voor bromfietsen

Negatieve punten:

 • Er is geen hoofdstuk fietsbeleid
 • De tweede autoparkeervergunning wordt (opnieuw) niet duurder
 • Er staat in dat het aantal verkeersslachtoffers laag moet blijven, maar Rijswijk staat er op landelijke ranglijsten niet erg goed op; verbetering is nodig

Categorieën