Hoe fietsvriendelijk is het coalitieakkoord 2022-2026?

Vrijdag 16 september presenteerden de onderhandelaars van de Haagse D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA het coalitieakkoord waarin ze schetsen hoe ze samen de gemeente Den Haag de komende drieënhalf jaar wil besturen. Als Fietsersbond waren we natuurlijk heel nieuwsgierig naar dit akkoord.

2022-09-16 14.05.14

De nieuwe coalitie heeft net als de vorige wel oog voor de fiets. Het woord “fiets” komt maar liefst 25 keer voor in het document. Grotendeels wordt een voortzetting van bestaand beleid beoogd: de coalitie wil dat men vaker de fiets pakt voor korte ritten; er blijft gewerkt worden aan het netwerk van hoofdfietsroutes; weesfietsen worden verwijderd; fietslessen worden gegeven; fietsenstallingen blijven bekostigd. Daar staat tegenover dat de tekst weinig concreet is en er nauwelijks nieuw ideeën worden gelanceerd ten opzichte van het vorige akkoord.

Fietsroutes
De coalitie wil blijven werken aan het voltooien van het hoofdfietsroutenetwerk. Dat is goed.

In aanvulling op hun hoofdfietsroutenetwerken leggen Amsterdam en Utrecht op bepaalde tracés hoogwaardige fietsroutes aan voor fietsers die wat langere afstanden moeten afleggen — zogenaamde doorfietsroutes — met brede asfaltverharding en zo ontworpen dat fietsers niet of nauwelijks hoeven te wachten op kruispunten. We pleiten ervoor dat ook Den Haag hoogwaardige fietsroutes aanlegt. Daar is in dit akkoord nog geen sprake van, maar aan bepaalde fietsroutes wordt wel gerefereerd. In samenwerking met de provincie en de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt de zogenaamde Velostrada doorgetrokken tot aan de omgeving van Station Hollands Spoor. In samenwerking met de metropoolregio wordt er aan “metropolitane fietsroutes” gewerkt richting Monster (via de Escamplaan) en richting Naaldwijk (via de Melis Stokelaan). Hoewel de metropoolregio eisen stelt aan de kwaliteit van metropolitane fietsroutes kunnen we er niet zomaar van uitgaan dat deze routes hoogwaardig worden uitgevoerd binnen de gemeente Den Haag. Zo is er bijvoorbeeld geen indicatie dat de fietsvoorzieningen op de Escamplaan worden geüpgraded of dat fietsers prioriteit krijgen op kruispunten op deze routes.

Kwetsbare verkeersdeelnemers
De coalitie wil de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers op de Benoordenhoutseweg en Van Alkemadelaan verbeteren. In het coalitieakkoord wordt echter niet aangegeven wat hiermee bedoeld wordt.

Inzet op intensievere verkeershandhaving zien we bovendien in het akkoord niet terug. Snorfietsen blijven op de fietspaden rijden.

calandplein

Grote infrastructurele projecten
De coalitie heeft wel grote ambities voor de auto. Er moeten namelijk verschillende peperdure autotunnels en ondergrondse parkeergarages worden aangelegd. Zo wil de coalitie nu onderzoeken hoe de President Kennedylaan en Telderstracé ondertunneld kunnen worden, een project dat snel in de honderden miljoenen zal lopen.

Met sommige van deze projecten kan de fiets wel meeliften. De voornemens van de vorige coalitie om de autohoofdroute S105 ondergronds te brengen bij het Hildebrandplein worden bevestigd. Hiermee kan één van de grote knelpunten op de hoofdfietsroute Den Haag HS – Rijswijk worden opgelost. De coalitie wil van de Zevensprong (de complexe kruising Loosduinsekade / De la Reyweg / Beeklaan) een ongelijkvloers kruispunt maken. Zo kan de doorstroming van tram-, auto- én fietsverkeer over het kruispunt sterk worden verbeterd. Als het Prins Bernhardviaduct wordt vervangen zoals de coalitie wil, kan de fietsroute op het viaduct aantrekkelijker worden gemaakt. Als het Schenkviaduct wordt vervangen door een viaduct of tunnel die de Schenkkade verbindt met de Lekstraat dan biedt dat een kans om ook hier een fietsverbinding aan te leggen die aantrekkelijker is dan de huidige tunnel onder het spooremplacement (het Lekstraatpad).

parkeren

Vergunningparkeren
Er is één maatregel waar fietsers veel baat bij kunnen hebben op de lange termijn. De coalitie voert vergunningparkeren in in alle wijken behalve Vroondaal, Wateringse Veld, Leidschenveen en Ypenburg. In de vorige periode heeft de coalitie het parkeerbeleid al gewijzigd om het aantal vergunningen te beperken in gebieden waar vergunningparkeren geldt. Nu wordt het aantal vergunningen — en dus het aantal geparkeerde auto’s — beperkt in het grootste deel van de stad. Het aantal op straat geparkeerde voertuigen kan niet langer onbeheerst blijven groeien. Dat biedt de mogelijkheid om het aantal vergunningen zelfs te verminderen, wat het opheffen van straatparkeerplaatsen mogelijk maakt. Dat is gunstig voor het aanleggen van betere fietsvoorzieningen. Dat de huidige coalitie de parkeertarieven laag houdt (7,50€ per maand voor de eerste auto — in andere grote steden liggen de tarieven veel hoger) geeft echter aan dat het terugdringen van het aantal geparkeerde auto’s nog niet wordt nagestreefd.

Tegenstrijdigheden
Alles in ogenschouw nemend constateren we dat het coalitieakkoord nogal wat tegenstrijdigheden kent. Er worden hogere parkeertarieven en een uitbreiding van het vergunningparkeren aangekondigd, maar er worden ook parkeergarages gebouwd en maatregelen genomen om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen. Er wordt gepleit voor een modal shift en meer fietsgebruik voor afstanden tot 7,5 kilometer, maar dit wordt nergens vergezeld van een pleidooi voor minder auto’s. Juist dat laatste is nodig om aan de doelstellingen te voldoen van een milieuvriendelijke en leefbare stad van de toekomst.

Kortom: de nieuwe coalitie maakt nog niet de juiste keuzes.

Vragen en reacties zijn welkom via [email protected].

Categorieën